Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden diveandgo.com

U kunt de Algemene Reisvoorwaarden ook downloaden in PDF formaat

Reisvoorwaarden

 1. Totstandkoming van de reisovereenkomst
 2. Betaling en retourbeleid
 3. Reissom, reisduur en reisprogramma
 4. Documenten
 5. Reisbescheiden
 6. Wijziging door de opdrachtgever
 7. Annulering door de opdrachtgever
 8. Annulering en wijziging door de reisorganisator
 9. Aansprakelijkheid van de reisorganisatie
 10. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reiziger
 11. Rente en incassokosten
 12. Calamiteiten
 13. Klachten

1. Totstandkoming van de reisovereenkomst

a. Het boeken van een reis kan alleen online geschieden.

b. Na aanmelding ontvangt de opdrachtgever van Diveandgo.com een factuur c.q. boekingsbevestiging behelzende de gegevens van de opdrachtgever, de reis, de reizigers en de reissom.

c. De opdrachtgever(s) is/zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit de aanmelding en de reisovereenkomst, zowel door hemzelf/henzelve als door alle aangemelde reizigers.

d. De inhoud van de reisovereenkomst is gebaseerd op het door Diveandgo.com gepubliceerde reisprogramma.

2. Betaling

Alle betalingen geschieden direct bij reservering online via de diverse online betaling systemen.

a. Al onze reizen zijn door opdrachtgever zelf samengesteld. Er is zodoende geen retourbeleid op onze online gerealiseerde reizen van toepassing.

b. Per boeking worden € 19,- administratiekosten in rekening gebracht.

3. Reissom, reisduur en reisprogramma

a. Behoudens anders luidende bepalingen gelden de, in het programma gepubliceerde prijzen, per persoon.

b. De prijzen zijn gebaseerd op de prijzen, tarieven, luchthavenbelastingen, brandstoftoeslagen en wisselkoersen zoals die bekend waren op de aanbiedingsdatum. Diveandgo.com behoudt het recht om tussentijdse verhogingen van brandstoftoeslagen, door wisselende olie- en dollarprijzen, aan de opdrachtgever door te belasten.

c. Elke wijziging van één van deze elementen kan ons noodzaken onze prijzen aan te passen. Indien verhoging van de totale prijs meer dan 10% bedraagt kan de reiziger de reisovereenkomst zonder kosten annuleren, op voorwaarde dat de opzegging gebeurd is binnen tien dagen na de mededeling van de prijsverhoging.

4. Documenten

a. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van alle benodigde documenten zoals een paspoort, het vereiste visum, rijbewijs, groene kaart en eventuele bewijzen van inentingen en vaccinaties.

b. Indien u een duikpakket boekt, anders dan een beginners-duikopleiding , dan dient u in het bezit te zijn van een duikbrevet, logboek en medische keuring van maximaal één jaar oud.

c. Indien u een beginneropleiding boekt, dient u in het bezit te zijn van een geldige medische duikkeuring.

d. Gevolgen van het niet voldoen aan bovenstaande voorwaarde zijn voor rekening van de reiziger en/of voor de opdrachtgever.

5. Reisbescheiden

De benodigde reisbescheiden zullen in principe ongeveer 48 uur na boeking in het bezit van de opdrachtgever worden gesteld, in ieder geval pas nadat de volledige reissom door Diveandgo.com is ontvangen.

6. Wijziging door de opdrachtgever

Tussentijdse wijzigingen waaronder ook in de plaatsstellingen zijn alleen mogelijk in overleg met Diveandgo.com. De kosten bedragen minimaal € 45,- per boeking en zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7. Annulering door de opdrachtgever

a. De reiziger kan ten allen tijde zijn inschrijving geheel of gedeeltelijk annuleren bij Diveandgo.com. De hieraan verbonden kosten per reiziger zijn als volgt: bij annulering tot 28 dagen voor vertrek 35% van de reissom, vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag voor vertrek 50% van de reissom, vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag voor vertrek 75% van de reissom, vanaf de 5e dag tot de dag van vertrek 90%, bij annulering op de dag van vertrek of later, de volle reissom.

b. Afwijkende annuleringsbepalingen zijn mogelijk. Geldt voor alle Live-aboards, Kri Eco, Sorido Bay, Lembeh, Murex, Galapagos, Belize, Maratua, reeds geprinte tickets en losse tickets. Wijzigingen onder voorbehoud.

c. Indien een reiziger of een deel van de reizigers, die gezamenlijk voor een verblijf in één gezamenlijke hotelkamer zijn geboekt, annuleert, dan geldt dit als annulering van de gehele reisovereenkomst voor dat deel van de reizigers dat op dezelfde hotelkamer zou verblijven.

d. De overgebleven reizigers hebben de mogelijkheid een nieuwe reisovereenkomst met Diveandgo.com aan te gaan, waarbij de reissom zoals vermeld in het reisprogramma van toepassing is. Geldt deze overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie, dan wordt op de nieuwe reissom de verschuldigde of ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht.

e. Annulering kan alleen per mail: , o.v.v. reserveringsnummer en uitleg.

8. Annulering en wijziging door de reisorganisator

a. De reisorganisator heeft het recht de reis te annuleren of te wijzigen onder gewichtige omstandigheden. Hieronder kunnen worden verstaan die omstandigheden waarvan de organisator niet op de hoogte was bij het afsluiten van de overeenkomst en die, indien hij ze op dat ogenblik had gekend, voor hem gegronde reden waren om die overeenkomst niet af te sluiten. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een natuurramp, oorlogen, stakingen, gevallen van overmacht of gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de organisator vallen zoals contractbreuk vanwege de hoteluitbater of de vervoerden, enz.

b. De organisator behoudt zich ook het recht voor tot opzegging zonder vergoeding over te gaan, bij gebrek aan een voldoende aantal deelnemers.

c. Bij opzegging in bovenstaande gevallen verbindt Diveandgo.com zich tot onmiddellijke en volledige terugbetaling van het reeds betaalde deel van de reissom.

d. Wanneer wijzigingen aangebracht moeten worden aan de vertrekdatum, de vertrektijd, de reisduur, het vervoer of het verblijf, zal Diveandgo.com onmiddellijk de opdrachtgever in kennis stellen van de betreffende wijziging en verplicht hij zich een (minstens) gelijkwaardig alternatief aan te bieden.

e. Indien zich gewichtige omstandigheden voordoen vlak voor of tijdens de reis, dan kan de organisator wijzigingen aanbrengen die hij van belang acht, met de verplichting de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zo veel mogelijk te beperken.

f. Bij overboeking dient de organisator een gelijkwaardig alternatief aan te bieden om zodoende aan zijn deel van de overeenkomst te voldoen. De opdrachtgever is gerechtigd het alternatief (onder vermelding van redenen) te weigeren, mits dit per email binnen vijf dagen na het aanbod van Diveandgo.com is gebeurd. Tevens kan de organisator onder verrekening van het verschil met de oorspronkelijke reissom, een andere datum, andere accommodatie of een andere reis uit het programma aanbieden.

g. Bij mededeling van een overboeking na aanvang van de reis doet de organisator onverwijld aanbieding van een alternatief zonder verhoging van de reissom.

h. Indien de reisorganisator een niet gelijkwaardig alternatief aanbiedt aan de reiziger, dan dient hij hem een vergoeding in natura of in geld aan te bieden.

9. Aansprakelijkheid van de reisorganisatie

a. Bij beoordeling van niet-nakoming van de reisovereenkomst dient rekening te worden gehouden met de gebruiken en gewoonte van het land waar de diensten worden verleend.

b. Diveandgo.com is niet aansprakelijk voor schade die niet aan haar te wijten is, noch voor schade die volgens de in het verkeer in Nederland geldende normen en opvattingen niet voor haar rekening komt.

c. Indien de schade onder de dekking van de reis- en annuleringsverzekeringen pleegt te vallen, of de schade ontstaat door uitoefening van een beroep of bedrijf door de opdrachtgever of de reiziger, dan is Diveandgo.com niet aansprakelijk.

d. De reisorganisatie is niet verantwoordelijk voor het uitvallen van duiken en geleden ongemakken en/of schade door de plaatselijke (weers)en/of (politieke) omstandigheden.

10. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reiziger

Een reiziger die zich op zodanige wijze gedraagt dat de goede uitvoering van de reis erdoor in het gedrang wordt gebracht of die de medereizigers ernstig hindert, kan van verdere deelneming aan de reis of het verblijf worden uitgesloten. Alle daaraan verbonden kosten zijn te zijnen laste en hij heeft in geen geval recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom, tenzij de betrokken reiziger geen verwijt treft.

11. Rente en incassokosten

Bij uitblijven van tijdige betaling door de opdrachtgever is over de hoofdsom rente verschuldigd en wel van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand vertraging. Verder is hij gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 45,50

12. Calamiteiten

Wanneer er op een van de door u geboekte reizen/duik gerelateerde pakketten/ excursies een calamiteit voordoet kan Diveandgo.com in geen enkel opzicht juridisch aansprakelijk worden gesteld.

13. Klachten

a. Indien niettegenstaande alle bezorgdheid en inspanningen van Diveandgo.com een reiziger toch een klacht wil indienen, dan moet de klacht op de plaats van bestemming worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisator, die zich zal inspannen om een bevredigende oplossing te vinden.

b. Indien de reiziger niet tevreden is met de gevonden oplossing, moet hij zijn klacht binnen veertien dagen na terugkeer op thuis adres, schriftelijk en samen met de benodigde bewijsstukken, indienen bij Diveandgo.com. Als de reis geen doorgang gevonden heeft geldt hiervoor ook een termijn van veertien dagen na de oorspronkelijke vertrekdatum.

Een bewijs van voorlopige inschrijving houdt in dat er sprake is van hetzij een zogenaamde 'aanvraagboeking' hetzij van 'essenties' die de reisorganisator niet onmiddellijk kan bevestigen. De reiziger doet juridisch gesproken hiermee een onherroepelijk aanbod aan de reisorganisator en is dus gebonden. Na acceptatie door de reisorganisator is ook de reisorganisator gebonden. Bij een verzoek tot in-de-plaatsstelling moet de opdrachtgever er voor instaan dat de overige reiziger(s) akkoord is/zijn gegaan met de nieuwe medereiziger(s).

Indien u aanvullende informatie met betrekking tot accommodatie, voorzieningen of omgeving is verstrekt hotelbrochures en dergelijke, kan noch het boekingskantoor noch de reisorganisator instaan voor de juistheid van de informatie. De beschrijving van de accommodatie, voorzieningen en omgeving, zoals blijkende uit de publicatie of het reisprogramma van de reisorganisator is maatgevend.

Indien de verzekeringspremie(s) is/zijn ingevuld, geldt dit formulier tezamen met het aanhangsel tevens als verzekeringsbewijs. De deelnemers zijn dan verzekerd volgens de op het aanhangsel vermelde voorwaarden en wel wat de reisverzekering betreft voor de aangegeven combinatie in geval van schade dient dit verzekeringsbewijs te worden overlegd. De voor Nederlandse consumenten geboekte reis valt onder de garantie van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), overeenkomstig de overhandigde garantieregeling van het fonds.